Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin

Komunikat


 Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów budowlanych

szczególnie narażonych na działanie warunków

atmosferycznych w okresie zimowym  

Dot. użytkowania w okresie zimowym obiektów podwyższonego ryzyka oraz obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy do roku w czasie ich użytkowania  

W związku z możliwością wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, a w szczególności obfitych opadów śniegu powodujących nadmierne obciążenie konstrukcji dachowych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin przypomina: właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o konieczności przeprowadzania bieżącej kontroli bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z powodu nie sprzyjających warunków atmosferycznych.

Zgodnie z art.5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) - „Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7”. Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Przypomina się także o obowiązkach wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z w/w - „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

  • okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

  • okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy do roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej
    2 000 m
    2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli

  • bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.

Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane „właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem”.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia nadmiaru śniegu mogącego spowodować przeciążenie konstrukcji obiektu lub zagrożenie awarią, przypomina się o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu z dachów z uwzględnieniem przepisów BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Grodzkim Szczecin
mgr inż. Lucyna Wolińska - Koryńska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Sadowska 12-11-2007 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maria Sadowska 15-11-2007 10:19