Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin

Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 

 

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PINB

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

 •  zmiana inwestora w decyzjach organu nadzoru budowlanego na wznowienie robot budowlanych (art. 40 ust.2)

 •  przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust.4 )

 •  wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art.48, 49b, 50a, 51)

 •  badanie: zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletność projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, pozwoleń i sprawdzeń; wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art.49)

 •  sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art.49, 49a, 49b)

 •  wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art.48, 49b, 50)

 •  wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art.51)

 •  przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust.4, 59)

 •  przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59c ust.1, 59d ust.1, 59g ust. 1)

 •  wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art.62 ust.3)

 •  prawo żądania udostępnienia od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65)

 •  wydawanie w drodze decyzji nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66)

 •  wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art.67 ust.1)

 •  wydawanie w drodze decyzji nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego bezpośrednio grożącego zawaleniem opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68)

 •  wydawanie zarządzeń; umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art.68)

 •  zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69)

 •  przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art.70 ust.2)

 •  nakazywanie w drodze decyzji właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71a )

 •  prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art.74)

 •  przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art.75 ust.1 pkt 3 lit.a)

 •  obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76)

 •  obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art.76)

 •  wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art.78)

 •  zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art.97 ust.1)

 •  prowadzenie postępowań egzekucyjnych

 •  odpowiedzi na skargi i wnioski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Sadowska 27-06-2005 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Maria Sadowska 30-05-2016 10:08