Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO INSPEKTORATU

NADZORU BUDOWLANEGO

W POWIECIE GRODZKIM SZCZECIN

§ 1. 

1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie grodzkim Szczecin.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

 1. Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§ 2. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego został utworzony z mocy art. 40 ustawy z dnia 13.X.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną (Dz. U. poz. 872 z późn. zm.)

Inspektorat działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623),

 2. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954),

 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 4. niniejszego regulaminu.

§ 3.

 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej.

 1. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu grodzkiego Szczecin.

§ 4.

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji publicznej i działa w imieniu własnym.

 2. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
  i reprezentuje go na zewnątrz.

 4. Powiatowy Inspektor kieruje pracą inspektoratu przy pomocy kierowników referatów.

 5. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:

   1. działalnością inspekcyjno - kontrolną, polegającą
    na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

   2. postępowaniami administracyjnymi,

   3. postępowaniami egzekucyjnymi w administracji,

   4. postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

   5. prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno - budowlanej,

   6. obsługą prawną Inspektoratu,

   7. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

   8. zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej
    i służbowej,

   9. przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

   10. gospodarowaniem środkami finansowymi i mieniem Inspektoratu.

§ 5.

 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

 1. ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,

 2. zatwierdzenie planów kontroli,

 3. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,

 4. udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

 5. wyłączenie kontrolera z postępowania kontrolnego,

 6. udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu
  do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,

 7. występowanie do Samorządu zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej
  w budownictwie,

 8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego,

 9. zatwierdzanie dokonywanych operacji finansowych,

 10. ustalanie budżetu i sposobu realizacji budżetu.

 1. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

§ 6. 

 1. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępują
  go Kierownik Referatu Orzeczniczo - Prawnego lub upoważniony pracownik, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 pkt 8.

 1. Kierownik Referatu Orzeczniczo - Prawnego lub upoważniony pracownik są upoważnieni do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw będących
  w kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  z zastrzeżeniem ust. 1

§ 7.

 1. Powiatowy Inspektor podpisuje:

  1. decyzje administracyjne i postanowienia,

  2. akty prawa wewnętrznego,

  3. wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Gminy Miasto Szczecin,

  4. wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej
   i publicznej,

  5. dokumenty finansowe,

  6. odpowiedzi na skargi i wnioski.

 1. Kierownik Referatu Orzeczniczo-Prawnego lub upoważniony pracownik podpisują pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań, dokumenty wymienione w ust. 1, z wyjątkiem określonych w ust.1 pkt 2.

§ 8.

 W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Referat Inspekcji - RIN

  2. Referat Orzeczniczo - Prawny - ROP

  3. Wieloosobowe lub jednoosobowe stanowisko ds. Organizacyjno - Administracyjnych - SOA

  4. Główny Księgowy - GK

§ 9. 

1. Do zakresu działania Referatu Inspekcji należy w szczególności:

  1. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

  2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

  3. wykonywanie innych zadań zaleconych przez Powiatowego Inspektora.

2. Pracą referatu kieruje kierownik referatu.

3. Kierownik referatu:

 1. opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust.1 pkt.1,

 1. przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności referatu wraz
  z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji
  w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.

4. Podczas nieobecności kierownika referatu zastępuje go wskazany przez niego pracownik referatu.

§ 10. 

 1. Do zakresu działania Referatu Orzeczniczo - Prawnego należy
  w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,

  2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

  3. obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu,

  4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 1. Pracą Referatu Orzeczniczo-Prawnego kieruje kierownik referatu.

 1. Kierownik referatu przygotowuje okresowe sprawozdania
  z działalności referatu wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.

 1. Podczas nieobecności kierownika referatu zastępuje go wskazany przez niego pracownik referatu.

§ 11. 

Do zakresu działania Stanowiska ds. Organizacyjno - Administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu,
a w szczególności:

  1. prowadzenie kancelarii ogólnej,

  2. prowadzenie archiwum zakładowego,

  3. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

  4. gospodarka sprzętowa i zaopatrzenie,

  5. obsługa sekretariatu,

  6. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej. 

§ 12.

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:

 1. obsługa księgowo - finansowa Inspektoratu,

 2. prowadzenie spraw kadrowych,

 3. gospodarka sprzętowa i zaopatrzeniowa,

 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 13. 

1.Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawa z dnia 16 września 1982 r o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 z późniejszymi zmianami),

 2. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),

 3. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402 z późniejszymi zmianami),

 4. Innych ustaw i przepisów prawa,

 5. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

 6. Regulaminu pracy.

2. Powiatowy Inspektor określi:

  1. regulamin pracy Inspektoratu

  2. regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych Inspektoratu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Sadowska 27-10-2015 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2015 10:02