Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin

Jak załatwić sprawę


ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH LUB ROZBIÓRKOWYCH


Podstawa prawna: art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami); § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. "Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych" - formularz dostępny w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385), lub do pobrania z niniejszej strony.

2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego (tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Szczecina, Pl. Armii Krajowej 1) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków,

c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego,
d) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o podjęciu obowiązków, jeśli obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego jest nakładany decyzją o pozwoleniu na budowę,
e) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (15 zł w znaczkach skarbowych)
3. Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych, występuje do Wydziału Administracji Budowlanej tut. Urzędu o wydanie dziennika budowy/rozbiórki. Organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.II. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa
Opłaty skarbowej nie pobiera się w przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę nie podlegała opłacie skarbowej lub była zwolniona z tej opłaty (tj. w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia oraz w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, oraz budynków szkolnych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne).

III. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

IV.UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385).

ZMIANA OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ TECHNICZNĄ NA BUDOWIE


Podstawa prawna: art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie" - formularz dostępny w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385), lub do pobrania z niniejszej strony.

2. Do zawiadomienia należy dołączyć:
a) oświadczenie kierownika budowy lub robót o przejęciu obowiązków, wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającym wpis na listę jej członków oraz wymagane prawem uprawnienia budowlane
b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków, wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającym wpis na listę jej członków oraz wymagane prawem uprawnienia budowlane
c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o przejęciu obowiązków.
3. W zawiadomieniu należy podać od kiedy nastąpiła zmiana osób wykonujących samodzielną funkcję techniczną na budowie.

II. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa
Opłaty skarbowej nie pobiera się w przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę nie podlegała opłacie skarbowej lub była zwolniona z tej opłaty (tj. w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia oraz w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, oraz budynków szkolnych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne).

IV. UWAGI:
1. Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:
a) kierownika budowy lub robót,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) projektanta sprawującego nadzór autorski,
podając od kiedy nastąpiła zmiana.
2. Jeżeli przedłożone do wglądu uprawnienia budowlane będą nieodpowiednie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin zawiadomi inwestora o nieskutecznym zawiadomieniu o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY


Podstawa prawna: art. 54 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. "Zawiadomienie o zakończeniu budowy" - formularz dostępny w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385), lub do pobrania z niniejszej strony.

2. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:
a) oryginał dziennika budowy,
b) oświadczenie kierownika budowy:
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
d) protokoły badań i sprawdzeń,
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
f) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku w/w oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony,
g) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora(15 zł w znaczkach skarbowych)

II. OPŁATY SKARBOWE:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 21 dni.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
* Opłaty skarbowej nie pobiera się.

VI. UWAGI:
1. Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli właściwy organ (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Szczecina), w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu, w drodze decyzji.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385).

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE


Podstawa prawna: art. 55, 56, 57 i 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. "Wniosek o pozwolenie na użytkowanie" - formularz dostępny w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385), lub do pobrania z niniejszej strony.
2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
a) oryginał dziennika budowy,
b) oświadczenie kierownika budowy:
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
d) protokoły badań i sprawdzeń,
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
f) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, tj.:
- Inspekcji Ochrony Środowiska (1),
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej (2),
- Państwowej Inspekcji Pracy (3),
- Państwowej Straży Pożarnej (4),
zawiadomionych zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
g) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku w/w oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony,
h) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.(15 zł w znaczkach skarbowych)


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa**:
od wniosku 5 zł,
od każdego załącznika 0,50 zł.,

** Nie podlegają opłacie skarbowej:
1. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
2. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na użytkowanie:
1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2. budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

III. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego*** za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
*** Opłata skarbowa:
od podania 5 zł,
od każdego załącznika 0,50 zł.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Sadowska 27-06-2005 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Maria Sadowska 29-06-2011 10:07