herb BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin

www.pinb.szczecin.pl

INFORMACJE dotyczące obowiązku zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, dla których wymagane jest zgłoszenie oraz dotyczace obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy przy zgłoszeniu

 

INFORMACJE DOTYCZACE OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA ORGANU NADZORU BUDOWLANEGO O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST ZGŁOSZENIE:

Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) - inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

  1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

  2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

  3. informacje zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

art. 29 ust. 1 pkt 1a - budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

art. 29 ust. 1 pkt 2b - budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2,

art. 29 ust. 1 pkt 19a - budowa sieci:

  1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

  2. wodociągowych,

  3. kanalizacyjnych,

  4. cieplnych,

  5. telekomunikacyjnych,

art. 29 ust. 2 pkt 1b - wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

 

INFORMACJE DOTYCZACE OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA ORGANU NADZORU BUDOWLANEGO O ZAKOŃCZENIU BUDOWY, DLA KTÓREJ WYMAGANE BYŁO ZGŁOSZENIE BUDOWY:

Zgodnie z zapisami art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) - do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57 po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Sadowska 06-04-2016 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Maria Sadowska 06-04-2016 11:46